Utställningsstatistik för PEKINGESE i Sverige åren 2009-2018

 

UTSTÄLLNINGSSTATISTIK

(svenskregistrerade pekingese utställda i off. klasser)

År

 

Antal utställda individer Antal starter Andel starter som tilldelats ck Antal officiella utställningar
2009 65 231 70 % 43
2010 53 206 77 % 42
2011 53 241 67 % 48
2012 62 246 72 % 45
2013 54 240 76 % 46
2014 50 216 65 % 46
2015 53 270 64 % 42
2016 52 246 71 % 49
2017 36 145 72 % 42
2018 48 173 79 % 44
Medel 53 221 71 % 45

Alla siffror avser (där annat ej anges) svenskregistrerade pekingese utställda i officiell klass på av SKK-organisationen anordnade utställningar.
Således ingår inte utställda valpar eller utlandsregistrerade pekingese.

 

Antal utställda pekingese och antal starter på officiella utställningar i Sverige 2009-2018

 

UTSTÄLLNINGAR
Antalet utställningar där en svenskregistrerad pekingese varit representerad har varierat mellan 42 och 49 per år under den gångna tioårsperioden. I genomsnitt blir det 45 utställningar per år.

HUNDAR
I genomsnitt har det årligen ställts ut 53 pekingese (max 65 – min 36) under tioårsperioden. Medelvärdet för de senaste fem åren är 48 utställda pekingese. 2018 ställdes 48 olika individer ut.

Antalet starter minskade dramatiskt år 2017 till 145 och var därmed långt under medelvärdet för tioårsperioden. 2018 skedde en viss uppgång till 173 starter. I genomsnitt innebär det 4 pekingese per utställning under 2018. Två hundar har ställts ut minst 10 gånger under året (13 respektive 11 gånger).

De första fem åren under den gångna tioårsperioden var det i genomsnitt 57 hundar som ställdes ut varje år. Dessa gjorde i snitt 233 starter per år. Åren 2014-2018 var motsvarande siffror 48 hundar respektive 210 starter. En starkt bidragande orsak till minskningen i antalet utställda individer är naturligtvis minskningen av antalet födda valpar de senaste åren. Det blir allt färre pekingese att ställa ut!

De svenskuppfödda hundarna som ställdes ut under 2018 kommer från 13 olika uppfödare. 12 av dessa uppfödare ingår i den exklusiva skaran av 19 uppfödare som registrerat minst en kull den senaste femårsperioden. Som mest hade en uppfödare 9 olika individer av egen uppfödning representerade i utställningsringarna under 2018.

De totalt 182 starterna (inkl. utlandsregistrerade) resulterade i 79 % ck, 16 % ”Excellent”, 3 % ”Very good” och 1 % (=2 st) ”Good”. Ingen av de startande fick KEP, ”Disqualified” eller ”Sufficient”.

Utav de pekingese som registrerades åren 2007 tom 2014 är 45 %. utställda i officiell klass i Sverige.  Dvs i stort sett varannan pekingese som registrerats dessa åtta år är utställda. Till detta kommer de hundar som exporterats till och ställts ut i andra länder.

Utav de 67 (27+40) pekingese som användes i avel åren 2012-2016 är 79 % utställda.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de låga registreringssiffrorna på senare år tycks börja inverka på antalet utställda hundar. Om det inte föds/registreras några pekingese finns det till slut inga pekingese att ställa ut.

DOMARE
De 44 utställningarna år 2018 dömdes av 39 domare från 13 olika länder. 61 % av utställningarna dömdes av en nordisk domare och 39 % av en svensk domare.
Två av 2018 års utställningar dömdes av en domare från rasens hemland England.

För ytterligare information hänvisas till källan:
https://hundar.skk.se/hunddata/Tavling_sok.aspx


Utställningsstatistik för PEKINGESE i Sverige åren 2007-2016

 

UTSTÄLLNINGSSTATISTIK

(svenskregistrerade pekingese utställda i off. klasser)

År

 

Antal utställda individer Antal starter Andel starter som tilldelats ck Antal officiella utställningar
2007 53 176 68 % 44
2008 60 216 70 % 42
2009 65 231 70 % 43
2010 53 206 77 % 42
2011 53 241 67 % 48
2012 62 246 72 % 45
2013 54 240 76 % 46
2014 50 216 65 % 46
2015 53 270 64 % 42
2016 52 246 71 % 49
Medel 56 229 70 % 45

Alla siffror avser (där annat ej anges) svenskregistrerade pekingese utställda i officiell klass på av SKK-organisationen anordnade utställningar.
Således ingår inte utställda valpar eller utlandsregistrerade pekingese.


Antal utställda pekingese och antal starter på officiella utställningar i Sverige 2005-2015

UTSTÄLLNINGAR

Antalet utställningar där en svenskregistrerad pekingese varit representerad har varierat mellan 42 och 49 per år under den gångna tioårsperioden. I genomsnitt blir det 45 utställningar per år.

2008 anordnades världsutställningen i Stockholm och i anslutning till den en circuit-utställning på Almare-Stäket. På dessa båda utställningar delades priset certifikatkvalitet (ck) inte ut. Dessa båda utställningar är därför inte medräknade i andel starter som tilldelats ck år 2008. Det högsta kvalitetspris en hund kunde få på dessa båda utställningar var istället ”Excellent”. Utav de totalt 79 (inkl utlandsregistrerade) startande pekingese på dessa båda utställningar fick 72 % högsta kvalitetspriset ”Excellent”. För de svenskregistrerade var motsvarande siffra 79 %.

HUNDAR

I genomsnitt har det årligen ställts ut 56 pekingese (max 65 – min 50) under tioårsperioden. Medelvärdet för de senaste fem åren är 54 utställda pekingese. 2016 ställdes 52 olika individer ut.

Antalet starter låg även år 2016 över medelvärdet för tioårsperioden med 246 starter. I genomsnitt innebär det 5 pekingese per utställning under året. De tre hundar som ställdes ut flest gånger under året deltog på 11 utställningar tätt följda av fyra pekingese med 10 starter vardera.

Antalet starter har ökat under den gångna tioårsperioden. De första fem åren var det i genomsnitt 57 hundar som ställdes ut varje år. Dessa gjorde i snitt 214 starter per år. Åren 2012-2016 var motsvarande siffror 54 hundar respektive 244 starter.

De svenskuppfödda hundarna som ställdes ut under 2016 kommer från 9 olika uppfödare. 8 av dessa uppfödare ingår i den exklusiva skaran av 15 uppfödare som registrerat minst en kull den senaste femårsperioden. Som mest hade en uppfödare 9 olika individer av egen uppfödning representerade i utställningsringen under 2016.

De totalt 276 starterna (inkl utlandsregistrerade) resulterade i 71 % ck, 15 % ”Excellent”, 11 % ”Very good”, 3 % ”Good” samt 1 st KEP (ingen pekingese fick ”Sufficient” eller ”Disqualified”).

6 % av antalet starter (inkl. utlandsregistrerade) 2016 fick SRD-anmärkning.

Utav de pekingese som registrerades år 2003 är 26 % utställda i officiell klass i Sverige. Motsvarande siffra för de sju åren 2007 tom 2013 är 45 %. Dvs i stort sett varannan pekingese som registrerats dessa sju år är utställda. Till detta kommer de hundar som exporterats till och ställts ut i andra länder.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots att registreringssiffrorna mer än halverats under perioden så ställs det fortfarande ut pekingese i relativt stor omfattning.

DOMARE

De 49 utställningarna år 2016 dömdes av 45 domare från 17 olika länder. 67 % av utställningarna dömdes av en nordisk domare och. 35 % av en svensk domare.

Två av 2016 års utställningar dömdes av en domare från rasens hemland England.

För ytterligare information hänvisas till källan:
https://hundar.skk.se/hunddata/Tavling_sok.aspx