Utställningsstatistik för PEKINGESE i Sverige åren 2007-2016

 

UTSTÄLLNINGSSTATISTIK

(svenskregistrerade pekingese utställda i off. klasser)

År

 

Antal utställda individer Antal starter Andel starter som tilldelats ck Antal officiella utställningar
2007 53 176 68 % 44
2008 60 216 70 % 42
2009 65 231 70 % 43
2010 53 206 77 % 42
2011 53 241 67 % 48
2012 62 246 72 % 45
2013 54 240 76 % 46
2014 50 216 65 % 46
2015 53 270 64 % 42
2016 52 246 71 % 49
Medel 56 229 70 % 45

Alla siffror avser (där annat ej anges) svenskregistrerade pekingese utställda i officiell klass på av SKK-organisationen anordnade utställningar.
Således ingår inte utställda valpar eller utlandsregistrerade pekingese.


Antal utställda pekingese och antal starter på officiella utställningar i Sverige 2005-2015

UTSTÄLLNINGAR

Antalet utställningar där en svenskregistrerad pekingese varit representerad har varierat mellan 42 och 49 per år under den gångna tioårsperioden. I genomsnitt blir det 45 utställningar per år.

2008 anordnades världsutställningen i Stockholm och i anslutning till den en circuit-utställning på Almare-Stäket. På dessa båda utställningar delades priset certifikatkvalitet (ck) inte ut. Dessa båda utställningar är därför inte medräknade i andel starter som tilldelats ck år 2008. Det högsta kvalitetspris en hund kunde få på dessa båda utställningar var istället ”Excellent”. Utav de totalt 79 (inkl utlandsregistrerade) startande pekingese på dessa båda utställningar fick 72 % högsta kvalitetspriset ”Excellent”. För de svenskregistrerade var motsvarande siffra 79 %.

HUNDAR

I genomsnitt har det årligen ställts ut 56 pekingese (max 65 – min 50) under tioårsperioden. Medelvärdet för de senaste fem åren är 54 utställda pekingese. 2016 ställdes 52 olika individer ut.

Antalet starter låg även år 2016 över medelvärdet för tioårsperioden med 246 starter. I genomsnitt innebär det 5 pekingese per utställning under året. De tre hundar som ställdes ut flest gånger under året deltog på 11 utställningar tätt följda av fyra pekingese med 10 starter vardera.

Antalet starter har ökat under den gångna tioårsperioden. De första fem åren var det i genomsnitt 57 hundar som ställdes ut varje år. Dessa gjorde i snitt 214 starter per år. Åren 2012-2016 var motsvarande siffror 54 hundar respektive 244 starter.

De svenskuppfödda hundarna som ställdes ut under 2016 kommer från 9 olika uppfödare. 8 av dessa uppfödare ingår i den exklusiva skaran av 15 uppfödare som registrerat minst en kull den senaste femårsperioden. Som mest hade en uppfödare 9 olika individer av egen uppfödning representerade i utställningsringen under 2016.

De totalt 276 starterna (inkl utlandsregistrerade) resulterade i 71 % ck, 15 % ”Excellent”, 11 % ”Very good”, 3 % ”Good” samt 1 st KEP (ingen pekingese fick ”Sufficient” eller ”Disqualified”).

6 % av antalet starter (inkl. utlandsregistrerade) 2016 fick SRD-anmärkning.

Utav de pekingese som registrerades år 2003 är 26 % utställda i officiell klass i Sverige. Motsvarande siffra för de sju åren 2007 tom 2013 är 45 %. Dvs i stort sett varannan pekingese som registrerats dessa sju år är utställda. Till detta kommer de hundar som exporterats till och ställts ut i andra länder.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots att registreringssiffrorna mer än halverats under perioden så ställs det fortfarande ut pekingese i relativt stor omfattning.

DOMARE

De 49 utställningarna år 2016 dömdes av 45 domare från 17 olika länder. 67 % av utställningarna dömdes av en nordisk domare och. 35 % av en svensk domare.

Två av 2016 års utställningar dömdes av en domare från rasens hemland England.

För ytterligare information hänvisas till källan:
https://hundar.skk.se/hunddata/Tavling_sok.aspx