SRD statistik 2009-2012

SÄRSKILDA DOMARANVISNINGAR RÖRANDE EXTERIÖRA ÖVERDRIFTER HOS PEKINGESE

SKK har utfärdat ”Särskilda rasspecifika domaranvisningar rörande exteriöra överdrifter hos rashundar” (SRD) för att förhindra en osund och ohälsosam utveckling av 47 olika raser (i nu gällande version 46 raser). En av dessa raser är pekingese. Dessa anvisningar började tillämpas 2009. Anvisningarna reviderades 2011. En ny revidering är förestående.

Anvisningarna tillämpas av de domare som dömer på svenska utställningar arrangerade av SKK-organisationen.

Inom SKK finns en särskild kommitté, SRD-K, som handlägger dessa frågor.

Det som tas upp i SRD ska uppfylla följande fyra kriterier:

 1. Det ska avse exteriöra rastypiska särdrag
 2. Det ska hos uppfödare/domare finnas en strävan/vilja/önskan att överdriva dessa exteriöra rastypiska särdrag
 3. Dessa överdrifter ska innebära hälsorisker
 4. De överdrivna särdragen/de besvär de förorsakar ska vara vanligt förekommande

 

Ovanstående framgår mycket tydligt av SRD-häftets introduktionsdel sid. 3-4. Där poängteras sex gånger att SRD gäller exteriöra överdrifter och (fem gånger) att dessa överdrifter ska avse rastypiska särdrag. Se även tex artiklar om SRD i Hundsport Special nr 3/2009 och nr 2/2010.

”SRD har ytterst avsikten att påverka tendensen att avla på farliga typöverdrifter som kommit att föredras av domare och uppfödare.” Hundsport nr 7-8/2011

Efter varje utställning ska domaren göra en skriftlig rapport och redovisa sina iakttagelser om ev. överdrifter (”SRD-fynd”). Dessa rapporter skickas till SKK. Pekingese-Logen (PL) får kopior av dessa utvärderingar för kännedom och sammanställning.

PL har fått tillfälle att inkomma med synpunkter på SRD-Ks textförslag inför den tredje versionen av domaranvisningarna. PL var även på ett möte med SRD-K den 30 maj 2013 för att ta del av de bakomliggande fakta och de argument SRD-K har för sitt textförslag.

Efter fyra års arbete med utvärdering av exteriöra överdrifter hos pekingese drar SRD-K följande slutsats:

Nivån SRD-fynd för rasen är dock påfallande mycket lägre än flera andra brachycephalraser, vilket visar att utställda hundar är sunda och ‘good enough’ ur SRD perspektivet.”

Nedan följer några uppgifter som insamlats under de fyra första utvärderingsåren.

SRD-rapporter i sammandrag

(inkl utlandsreg. pekingese om ej annat uppges)

2012 (feb 2012 – jan 2013)

 • Pekingese har deltagit i officiell klass på 45 svenska utställningar under året.
 • Det saknas SRD-rapporter från 2 av dessa utställningar (4 % bortfall).
 • 37 olika domare från 18 olika länder har dömt de 45 utställningarna.
 • På de 43 utställningarna, där rapporter finns, har det gjorts 293 starter.
 • På 56 % av utställningarna har rasen dömts av nordiska domare.
 • Inte på någon av utställningarna har rasen dömts av engelsk domare.
 • 73 % av antalet starter i officiell klass har tilldelats certifikatkvalitet (ck). Se fotnot.
 • 11 % av antalet starter (enl. SRD-rapporterna) har fått SRD-anmärkning.
 • 55 % av de pekingese som har fått SRD-anmärkning har för samma domare även tilldelats ck.
 • De vanligaste SRD-anmärkningarna gäller nosrynkan (3 %) och näsborrarna (4 % av antalet starter enl. rapporterna).

 

2009 – 2012 (feb 2009 – jan 2013)

 • Pekingese har deltagit i officiell klass på 178 svenska utställningar under fyraårsperioden.
 • Det saknas SRD-rapporter från 9 utställningar (5 % bortfall).
 • 117 olika domare från 30 olika länder har dömt de 178 utställningarna.
 • På de 169 utställningarna, där rapporter finns, har det gjorts 1077 starter i rasen.
 • På 55 % av utställningarna har rasen dömts av nordiska domare.
 • På 4 % (7 st) av utställningarna har rasen dömts av domare från rasens hemland England.
 • 72 % av antalet starter i officiell klass har tilldelats ck.
 • 12 % av antalet starter (enl. SRD-rapporterna) har fått SRD-anmärkning.
 • De vanligaste SRD-anmärkningarna gäller nosrynkan och näsborrarna (4 % vardera av antalet starter enl. rapporterna).
 • Övriga SRD-anmärkningar utgör endast promille (eller inga alls) av antalet starter enl. rapporterna.

 

SRD-rapporterna är en ”totalundersökning” dvs. samtliga domare som dömt rasen har ombetts och uppmanats att svara på frågorna i enkäten. Svarsfrekvensen är mycket hög,

5 % (= 9 utställningar) har valt att inte svara. Prissättningen på dessa 9 utställningar var 27 ck:n (= 79 %), fyra excellent, två very good och en 1:a. Det finns således ingen anledning att tro att detta bortfall snedvridit resultatet positivt.

Några diagram som belyser ovanstående:

Andelen starter på off utställning Sverige i rasen pekingese

som har tilldelats ck resp. SRD-anmärkning åren 2006-2012

starter

Av diagrammet att döma tycks SRD inte haft någon inverkan på andelen utdelade ck i rasen.

7 av 10 starter tilldelas ck och 1 av 10 starter får en SRD-anmärkning.

Något trånga näsborrar och något stor nosrynka är de vanligaste SRD-anmärkningarna (vardera 4 % av antalet starter). 61 % av samtliga SRD-anmärkningar handlar om just dessa båda företeelser. Övriga SRD-anmärkningar utgör endast promille (eller inga alls) av antalet starter enl. rapporterna.

Av SRD-rapporterna framgår även att den domare som anser att en viss hund har en viss SRD-brist i stort sett är ensam om att tycka så.

Andelen utdelade ck har varierat mellan 68 och 78 %. Samma variation fanns både före och efter införandet av SRD (dvs min 68 och max 78).

Följande tre citat från domarnas SRD-rapporter får tjäna som typexempel på det som avses med SRD-anmärkningar i vår ras:

 • BIM-tiken hade en större nosrynka, som dock inte störde ögonen

 

 • Något stora ögon dock utan prominens el. problem

 

 • Could have had wider nostrils but did not demonstrate noticeable breathing difficulties

 

Andelen starter på off utställning som har tilldelats ck i några raser i Sverige 2009-2012

antal_starter_ck

Andelen utdelade ck för hela utvärderingsperioden 2009-2012 är för pekingese 72 %.

Att döma av de siffror SRD-K presenterat intar pekingesen en överlägsen förstaplats när det gäller andelen starter som tilldelats ck. Jämför gärna detta med SRD-Ks påstående att pekingesen är en av de ”sju tyngst belastade raserna”.

En  jämförelse mellan de fem första SRD-åren och de fem åren närmast före införandet av SRD ger nedanstående resultat. Tabellen visar det genomsnittliga årliga antalet starter av svenskregistrerade hundar samt andelen utdelade ck för de båda perioderna.

 

År Årliga antalet starter i genomsnitt Andel starter som tilldelats ck
2004-2008 179 72,6 %
2009-2013 233 72,3 %

 

Antalet årliga starter har ökat markant med i genomsnitt 30 % om man jämför de båda perioderna. Detta trots att antalet registreringar mer än halverats.

Andelen starter som tilldelats ck under de båda perioderna är långt ifrån det SRD-K kallar ”en statistiskt signifikant minskning”. PL skulle tom vilja påstå att det inte är någon skillnad alls!

Om nu domarnas kvalitetsprissättning har något som helst värde så tyder ovanstående sammanställning på att de svenska utställningshundarna varken var sämre eller bättre under de fem första SRD-åren än de var under femårsperioden närmast före SRDs införande.

Andelen off utställningar i Sverige där domarna har uppgett att de gjort

minst ett SRD-fynd på minst en hund åren 2009-2012

SRD_fynd

Av diagrammet att döma är andelen domare som gjort minst ett SRD-fynd lägre för pekingese än för många andra raser. OBS att siffrorna inte visar andelen gjorda SRD-fynd!

En klar majoritet av pekingese-domarna (6 av 10) har inte gjort ett enda SRD-fynd på en enda av de utställda hundarna. Av SRD-Ks siffror framgår att pekingesen när det gäller andelen domare som gjort minst ett SRD-fynd ”rankas” som nr 26 bland de 46 raser som finns listade i SRD. Jämför gärna detta med SRD-Ks påstående att pekingese är en av de ”sju tyngst belastade raserna”.

Fotnot:
Certifikatkvalitet (ck) kan tilldelas ”En i alla avseende typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat och kan ställas upp som ett mål för uppfödarens avelsarbete.”. (Regler och anvisningar för exteriördomare SKK 2011-01-10)

Källor:

169 SRD-rapporter för pekingese från domare på off utställningar i Sverige 2009-2012.

Hunddata (http://kennet.skk.se/hunddata/).

Div. material från SRD-K.

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar, Svenska Kennelklubben, Fastställda av CS 2010-11-10.

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler, Svenska Kennelklubben 2011-01-10.